top_boven

Voorwaarden. 


Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) zijn van toepassing. U kunt deze Hier inzien. 


Betalingsvoorwaarden.

De betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de NVO en zijn daarom van toepassing op de diensten van Advies en OpvoedingsPraktijk.

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de pedagoog aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van de pedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
  4. De pedagoog heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De pedagoog kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De pedagoog kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.


Afspraak afzeggen.

Als u verhinderd bent, zegt u dan de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af. Bij te laat afzeggen zal een half consult in rekening gebracht worden. Bij niet afzeggen bent u een volledig consult verschuldigd.

 
AOP St. Willebrord N-Br. Tel: 06 - 81 93 53 96.