top_boven

Uw rechten.


De werkzaamheden van Advies en OpvoedingsPraktijk worden uitgevoerd volgens de beroepscode van de NVO. U kunt deze Hier bekijken. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten uit de beroepscode kort weergegeven.


Vertrouwelijkheid.

Alles wat met de medewerkers van Advies en OpvoedingsPraktijk tijdens de behandeling/begeledeiding besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht. De geheimhouding geldt niet wanneer er een wettelijke meldplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kindermishandeling.
Wanneer het wenselijk is dat informatie gedeeld wordt met derden, bijvoorbeeld huisarts, school en dergelijke, wordt eerst expliciet de toestemming van de cliënt gevraagd.


Dossiervorming.

Er wordt tijdens de behandeling/begeleiding een dossier aangelegd met voor de behandeling relevante gegevens. In de beroepscode wordt de minderjarige als de cliënt gezien.
Voor inzage in of een kopie van het dossier van een minderjarige gelden speciale regels: is het kind jonger dan veertien jaar dan hebben de ouders recht op inzage of een kopie. Is het kind tussen de veertien en zestien jaar, dan hebben ouders alleen inzagerecht en recht op een kopie na schriftelijke toestemming van het kind. Is het kind zestien jaar of ouder dan hebben ouders geen recht op inzage en geen recht op een kopie, ook niet na toestemming van het kind. Wij verstrekken uiteraard wel een kopie aan het kind zelf als hij of zij dat wil.
Voor een kopie van het dossier worden kosten in rekening gebracht.
Een ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage of een kopie van het dossier.

Het dossier wordt volgens de wettelijke voorschriften bewaard.


Klachtenregeling.

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, stellen wij het zeer op prijs, wanneer u dat aan ons kenbaar maakt. We kunnen dan proberen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u over ons beroepsmatig handelen ontevreden blijven, dan kunt u een klacht indienen bij NVO. Klik Hier voor de informatie .

"Indien cliënten zich door het handelen van NVO-leden benadeeld voelen, of anderszins
ernstige kritiek hebben op de beroepsuitoefening van NVO-pedagogen of
onderwijskundigen, kunnen zij het handelen laten toetsen aan de beroepscode. De code heeft daarmee de functie van ‘klachtrecht’, gericht op genoegdoening van cliënten. De code heeft daarnaast ook de functie van ‘tuchtrecht’, gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het functioneren van de beroepsgroep."


Meer informatie over bovenstaande onderwerpen is na te lezen in de beroepscode en de klachtregeling van de NVO.

 
AOP St. Willebrord N-Br. Tel: 06 - 81 93 53 96.